Preloader Close

Политика за поверителност

Политика за поверителност

"Кен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна: ул."Ген. Колев" 87, вх.А, ет.5, ап.13, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679. Целта на настоящата Политика за Поверителност е да ви информираме какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Спазване разпоредбите на Регламента
Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно
Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели
Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;
обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството или на третастрана, съгласно разпоредбите на Регламента;другите случаи, предвидени в Регламента.Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данниДружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят не-говите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицатаВъв всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответ-ните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

са предвидени в закон;
са нужни за изпълняване на договор;
са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.
Обработвани лични данни са точни и актуални
Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лицаДружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетент-ност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време
Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

нужно по закон;
нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени;
до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,след което те се унищожават без излишно забавяне.
Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хи-потези се изтриват без излишно забавяне.
ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита
Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична за-щита с оглед на:

естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни
вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.
Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.
Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на РегламентаДружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, черазпоредбите на Регламента са спазени.
Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват
Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

право на информираност за обработка на лични данни;
право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
право на коригиране на неточни лични данни;
право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
право на ограничаване на обработваните лични данни;
правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
право на преносимост на данните;
право на възражение срещу обработване на лични данни;
право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.
ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Обработвани Лични Данни в Качеството на Администратор:

на Клиенти Физически Лица
ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството като Администратор извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

за предоставяне на услуги по Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация
ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ
Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

Национална Агенция за Приходите;
Други държавни и общински органи и/или институции – във връзка със законови задължениякъм тях или във връзка със нови искания от тях за информация, която съдържа лични данни.
Подизпълнители за изпълнение на договорни задължения;
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете даупражните някое от своите права, можете да се свържете на:

email: pest@ken-bg.com
телефон: +35952312062
адрес: гр. Варна: ул."Ген. Колев" 87, вх.А, ет.5, ап.13
КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.
В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Телефон: 02 / 91-53-518